KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2022
i Nessa Water AB (org.nr. 556814-7366)

NOTICE TO ATTEND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
Nessa Water AB (org.nr. 556814-7366)

Aktieägarna i Nessa water AB kallas härmed till årsstämma den 24 februari 2023 kl 12.00 i Zinktons lokaler på Birgerjarlsgatan 9 2tr, Stockholm.

The shareholders of Nessa Water AB are hereby given notice of an ordinary General Meeting (Annual General Meeting) to be held on February 24, 2023, at 12 a.m. in the offices of Aklomas at BirgerJarlsgatan 9, 2th floor, Stockholm.

Deltagande vid bolagsstämman/Right to participate at the General Meeting

För att få deltaga i stämman ska aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 februari 2023 (avstämningsdagen). Anmälan om deltagande görs på info@akloma.com

In order to be able to participate at the General Meeting the shareholder must be registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on February 16, 2023 (the record date).Registration of participation on info@akloma.com

Förvaltarregistrerade aktier/Nominee-registered shares

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar deltaga i stämman, måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Begäran om omregistrering bör ske hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna minst ett par bankdagar före avstämningsdagen den 16 februari 2023. Förvaltare brukar debitera en avgift för denna åtgärd.

A shareholder whose shares are nominee-registered and who wishes to participate at the General Meeting must temporarily re-register the shares in his or her own name, so-called voting rights registration. A request for re-registration should be made to the bank or the stockbroker which manages the shares at least a few banking days before the record date on February 16, 2023. The nominee usually charges a fee for this service.

Ärenden/Business
 1. Val av ordförande vid stämman.
  Election of a Chairman of the Meeting.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  Preparation and approval of the voting register.
 3. Godkännande av dagordning.
  Approval of the agenda.
 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
  Election of one or two persons as well as the Chairman to attest the minutes.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  Determination of whether the Meeting has been duly convened.
 6. Anförande av verkställande direktören.
  Statement of the Managing Director.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 september 2021 – 31 augusti 2022.
  Presentation of the annual report and auditor’s report as well as the consolidated financial statement and auditor’s report for the group for the financial year September 1, 2021 – 31 August 2022.

 8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  Adoption of the income statement and balance sheet as well as consolidated income statement and consolidated balance sheet.
 9. Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  Dispositions in respect of the company’s profit or loss pursuant to the adopted balance sheet.
 10. Fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  Question of discharge from liability vis-à-vis the company for members of the Board of Directors and the Managing Director.
 11. Fastställande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.
  Establishment of the number of members of the Board of Directors and alternate members of the Board of Directors who are to be elected by the meeting.
 12. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
  Establishment of the number of auditors and alternate auditors.
 13. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, arvode till revisorerna.
  Establishment of fees and other compensation for service on the Board of Directors for each and every one of the members of the Board of Directors and, where applicable, fees to the auditors.
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
  Election of members of the Board of Directors and alternate members of the Board of Directors.
 15. Val, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter.
  Election of, where applicable, auditors and alternate auditors.
 16. Styrelsens förlag till beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästkommande årsstämma kunna besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner enligt bilaga 1.

The Board’s proposal to authorize the Board until the next Annual General Meeting to decide on the issuance of shares, convertible bonds or warrants in accordance with Appendix 1.

Aktieägare, representerade mer än två tredjedelar av det totala röstetalet i bolaget, har anmält att de vid bolagsstämman, såvitt avser punkterna 1 och 11-15 på ovanstående föredragningslista, kommer att ställa sig bakom följande förslag:

Shareholders, representing more than two thirds of the total number of votes in the company, have provided notice that at the General Meeting, insofar as it pertains to items 1 and 11-15 on the foregoing list, they will support the following proposals:

Punkt 1: Joachim Hjerpe
Item 1: Joachim Hjerpe

Punkt 11: Tre (3) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
Item 11: three (3) ordinary members and no alternate members.

Punkt 12: Oförändrat, en (1) ordinarie revisor, och om denne inte är ett revisionsbolag, en (1) revisorssuppleant.
Item 12: Unchanged, one (1) ordinary auditor, and if the auditor is not an accounting firm, one (1) alternate auditor.

Punkt 14: Följande ordinarie styrelseledamöter föreslås: (samtliga omval)
Joachim Hjerpe, Anders Nordkvist and Ebbe Damm.

Item 14: The following ordinary members of the Board of Directors are proposed: (all re-election)
Joachim Hjerpe, Anders Nordkvist and Ebbe Damm.

Punkt 15: Följande revisor föreslås: (omval) Robert Wiklund (Deloitte).
Item 15: The following auditor is proposed (reelectedl) Robert Wiklund (Deloitte.

Akloma BioScience AB
Styrelsen/the Board of Directors
Stockholm den 27 januari 2023BILAGA 1/Appendix 1

Bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om nyemission (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Betalning av emitterade aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att bolaget ska kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktie, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Beslut enligt punkt 16 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Authorization of the Board until the next annual meeting, to issue new shares (item 16)

The Board proposes that the annual meeting authorize the Board, on one or more occasions before the next annual meeting, with or without deviation from the shareholders’ preferential rights, to issue new shares or issue convertible bonds or warrants. Payment of issued shares, convertible bonds or warrants will, in accordance with what the Board decides about it, be made in cash, by setoff, in kind or otherwise be subject to conditions referred to in Chapter 2 § 5 second paragraph 1-3 and 5 of the Companies Act. The number of shares, convertible bonds or warrants to be issued pursuant to the authorization shall not be limited in any other way than that described by the Article of Association’s applicable limits of the share capital. The reason for the deviation from the shareholders’ preferential rights to happen is that the company shall be able to broaden its ownership, procure or permit the acquisition of working capital, increase liquidity in the shares, carry out acquisitions or permit the raising of capital needed for acquisitions.

Decisions under item 16 require for its validity that it is supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented.